Reyes syndrom

Vad är Reyes syndrom?

Här kan du läsa om den mycket ovanliga sjukdomen Reyes syndrom som är kopplad till användning av acetylsalicylsyra hos barn.

Genom att läsa den här sidan så får du veta orsakerna bakom denna sjukdom. Du får veta varför Reyes syndrom är kopplat till användning av acetylsalicylsyra (asa). Du får koll på Reyes syndrom symtom, nedan hittar du listan över samtliga symtom på denna sjukdom. Då kan läsa en kortfattad överblick över hur Reyes syndrom kan behandlas och hur framgångsrik en behandling brukar vara.

Reyes syndrom
Vävnadsprov från patient avliden i Reyes syndrom. (Källa: wikipedia)

Känner du igen symtomen på Reyes syndrom så kan du i ett tidigt stadium upptäcka sjukdom så att behandling kan sättas tidigt. Även om det inte finns någon säkert effektiv behandling så i alla fall chansen öka att barnet kan klarar sig helt utan eller med mindre skador (i värsta fall hjärnskador och döden).

Reyes syndrom är en relativt allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till döden. Sjukdomen drabbar främst barn och brukar uppträda under tiden när barnet är under tillfrisknande efter att ha drabbats av en virusinfektion. Det betyder att barn som är undre tillfrisknade efter en influensa, vattkoppor eller förkylning löper ökad risk att drabbas.

Barn och tonåringar är särskilt utsatta

Sjukdomen drabbas i de allra flesta fall barn och tonåringar.

Den exakta orsaken till Reyes syndrom är inte helt och hållet känd. Sjukdomen är dock kopplad till användning av acetylsalicylsyra hos barn med virussjukdom. Sjukdomen kan dock uppträda även helt utan koppling till intag av acetylsalicylsyra.

Reyes syndrom påverkar barnet inre organ och kan speciellt medför skador på barnet hjärna och lever. Man brukar ibland klassas som en hjärnsjukdom.

Douglas Reye
Douglas Reye forskade om sjukdomen redan på 60-talet.

Det finns relativt lite forskning kring Reyes syndrom då den är så pass ovanlig att det är svårt för forskarna studera sjukdomen i verkliga fall. Den första studien av sjukdomen gjordes i början av 60-talet av Douglas Reye som sedermera också har fått ge namn till sjukdomen, Reyes syndrom.

De klassiska symtomen på att någon har drabbat av denna sjukdom är utslag, kräkningar och leverskador. Läs mer nedan under symtom.

Reyes syndrom och acetylsalicylsyra

Reyes syndrom är kopplat till användandet av acetylsalicylsyra.

Acetylsalicylsyra är den aktiva substansen i flera vanliga värktabletter (till exempel Aspirin och Treo). När ett barn behandlas med acetylsalicylsyra under eller i direkt anslutning till att barnet har drabbats av någon form av virusinfektion ökar risken för att sjukdomen ska uppträda.

OBS! Av denna anledning så ska aldrig barn och ungdomar under 18 år som har feber behandlas med acetylsalicylsyra. Barn med feber under 18 år ska ALDRIG behandlas med acetylsalicylsyra.

Alternativ till smärtlindring med acetylsalicylsyra?

Till skillnad mot värktabletter med acetylsalicylsyra så har värktabletter med ibuprofen (till exempel Ipren) ingen koppling till denna sjukdom. Reyes syndrom är alltså inte kopplat till Ipren. Forskare har inte kunnat visa att det finns något samband mellan användning av ibuprofen och denna sjukdom.

Världen över så har antalet fall av Reyes sjukdom minskat stadigt. Detta pågrund ökad medvetenhet och minskad användning av acetylsalicylsyra för behandling av feber hos barn. Samtidigt ökar användningen av ibuprofen hos barn utan att antalet fall av Reyes syndrom har ökat. Ipren kan därför ses som ett säkert alternativ till smärtlindring även för de minsta.

Reyes syndrom – symtom på att ditt barn har drabbats

När ett barn drabbas av Reyes syndrom så har forskarna delat in sjukdomsförloppet i 5 stycken stadier.

Det är främst symtomen i det första stadiet som är viktiga att känna igen. Det är nämligen mycket viktigt att sjudomen upptäcks i tid så att den kan behandlas snabbat för att inte leda till allvarliga komplikationer.

Reyes syndrom lista (1:a stadiet):

De första symptomen som visar att ett barn har drabbats av Reyes syndrom är:

 • Barnet drabbas av utslag på sina händer och fötter
 • Barnet drabbas av ihållande kräkningar som inte är kopplade till intag av föda
 • Barnet drabbas av generell och onormal trötthet, yrsel
 • Barnet drabbas av förvirring
 • Barnet drabbas av mardrömmar
 • Barnet drabbas av hög feber
 • Barnet drabbas av huvudvärk

Symtom 2:a och 3:e stadiet

Symptom i steg 2:

 • Barnet drabbas av så kallade stupor (medvetslöshet)
 • Barnet drabbas av hyperventilation
 • Barnet drabbas av leverförfettning
 • Barnet drabbas av hyperaktiva reflexer, till exempel ryckningar och spasmer

Symptom i steg 3:

 • Förvärring av alla symtom från steg 1 och steg 2
 • Koma (i vissa fall)
 • Ödem (vätskeansamlingar i kroppen) (i vissa fall)
 • Barnet slutar att andas, så kallade andningsdepression (ovanligt)

Symtom 4:e och 5: stadiet

Symptom i steg 4:

 • Djupare koma
 • Förstorade pupiller
 • Försämrad leverfunktion

Symptom i steg 5, dessa symptom följer snabbt efter att barnet har passerat steg 4:

 • Djup koma
 • Krampanfall
 • Flera inre organ slutar att fungera
 • Muskelförlamning
 • Ammoniak i blodomloppet (så kallad hyperammonemia)
 • Döden

Reyes syndrom behandling

Tidig upptäckt och diagnos av Reyes syndrom är mycket viktigt.

Tyvärr så finns det ingen 100 procentig effektiv och säker behandling av sjukdomen.

Behandling av drabbade barn syftar främst på att minimera de negativa bieffekterna av sjukdomen på kroppen. Barn som har drabbats läggs in för intensivvård och övervakning.

Reyes syndrom hos barn

Även om barn kan återhämtar sig bra så kan sjukdomen leda till svåra hjärnskador och döden.

Hos barn kan sjudomen resultera i mer eller mindre allvarliga hjärnskador. Speciellt utsatta är spädbarn.

Över 30 % av alla rapporterade fall i USA mellan 1981 och 1997 resulterade i att det drabbade barnet dog.

Reyes syndrom hos vuxna

Reyes syndrom barn drabbar främst tonåringar och barn.

Antal dokumenterade fall av sjukdomen hos vuxna är mycket få. Vuxna som trots allt har drabbats återhämtar sig oftast helt och hållet utan kvarstående men. Den av sjukdomen nedsatta lever och hjärnfunktionen återhämtar sig och återgår till sin normala funktion inom två veckor efter Reyes syndrom.

Mer om acetylsalicylsyra.